top of page
Direktoratet for samfunnsikkerhet og ber

«Beredskap er planlegging og forberedelse av tiltak for å håndtere uønskede hendelser på best mulig måte etter at de har skjedd.»

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Mer info her.

Har du gode svar på dette?
  • Hva kan skje med din organisasjon, med dine medarbeidere, og med deg selv i en krise?

  • Har du en organisasjon der alle vet hvem som skal gjøre hva i en krise?

  • I hvor stor grad er denne ledelsen proaktiv, også under en krise?

  • Har dere planer for en beredskapssituasjon og er den kjent av alle involverte og berørte?

  • Har dere nødvendig kompetanse for å håndtere en krise?

  • Hvordan vil organisasjonskulturen påvirke krisehåndteringen?

Det kan være ulykke som involverer en/flere medarbeidere og/eller underleverandører, det kan være en utro medarbeider, trusler, hacking, gissel taking, bombetrussel, ran ..….eller naturkatastrofer med konsekvenser for din bedrift.

 

Kanskje er dette klart for deg som leder,  men er det like klart for dine medarbeidere?

Beredskap; å være etterpåklok på forhånd

Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på (dvs ha etablerte systemer for) å møte uventede kritiske situasjoner.

 

Det brukes for å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av verdier eller personskade/dødsfall.

 

Beredskapsplan

Hvorfor trenger vi en beredskapsplan, og hva er det den skal hjelpe oss med? Du tenker kanskje at dette har vi håndtert i alle år og vi trenger da ikke noen plan for å fortelle oss hva vi skal gjøre.

Brannplaner har vi. Det er lovpålagt. Vi blir kontrollert, og vi må dokumentere hva vi har og at det trenes på evakuering ved brann.

Men de situasjoner, som ikke er brann, men som også har en påvirkning på din bedrift, enten det gjelder personer, miljø, verdier eller omdømme, skal også håndteres.

Det viktigste med å ha en beredskapsplan er at du som leder sikrer at skadevirkningene ved en beredskapssituasjon/krise reduseres fordi du er forberedt på å håndtere uventede situasjoner. Først og fremst i forhold til mennesker, men også miljø og verdier slik at dere kan komme tilbake til normal drift så raskt som mulig.

Beredskapstrening -               fra teori til handling

Beredskap omfatter tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som planlegges iverksatt under ledelse av beredskapsorganisasjonen ved en hendelse, for å beskytte personell, materiell og verdier.

Tid er en knapphetsfaktor når en krise inntreffer. Det er under sterkt tidspress du skal beholde roen og ta de riktige prioriteringene og beslutningene.

En krise defineres som: "Ulykke eller hendelse som går utover det linjeorganisasjonen normalt kan takle”.

For at planen skal ha verdi, må den trenes på. Den må forstås likt av alle medarbeidere, og det må være klart hvilke roller og ansvar den enkelte har i en beredskapssituasjon og hvordan man skal forholde seg til hverandre.

Gjennom et helhetlig treningskonsept som bidrar til en ønsket atferd og sikkerhetskultur skal bedriften sikre at den operasjonelle, den finansielle og den omdømmemessige risikoen reduseres.

Ved å ha en proaktiv holdning og sikkerhet i fokus kan det også bidra til å redusere sannsynligheten for at en uønsket situasjon/hendelse oppstår. 

Fylle ut skatteskjema
bottom of page