top of page
Forretningsmøte
Flerkulturell kompetanse for tillitsvalgte

Det flerkulturelle samfunnet stiller nye krav til rollen som tillitsvalgt, både i forhold til kollegaer og til ledelse.

For å sikre god kommunikasjon vil økt kulturell kompetanse være viktig for å bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø, og gode og sikre arbeidsplasser. 

«De tillitsvalgte fyller kommunikasjonsgapet i norske bedrifter og virker samlende på arbeidsstyrken.»

– Hanne Finnestrand, SINTEF

Antall flerkulturelle arbeidsplasser i Norge øker raskt, noe som gjør at tillitsvalgtrollen får andre dimensjoner enn tidligere. Som medansvarlig for en positiv utvikling i bedrift og miljø, er to nøkkel-faktorer for den tillitsvalgte; kulturell kompetanse og kommunikasjonsferdigheter.

Rollen som tillitsvalgt er særskilt viktig når medarbeidere fra andre kulturer møter "den norske modellen" gjennom opplæring og samarbeid. Hvordan det flerkulturelle mangfoldet betraktes og håndteres varierer. Det er ulik grad av bevisstgjøring og tilrettelegging.

 

Gjennom dagens opplæringstilbud får den tillitsvalgte kunnskap om lover og regler knyttet til mangfold i arbeidsmiljøet, og aktiv involvering begrenses ofte til situasjoner som omhandler likeverd og diskriminering.

kollegaer

Workshop for tillitsvalgte

Større trygghet i rollen ved å supplere og styrke flerkulturell kompetanse.

Samlingen tar utgangspunkt i tillitsvalgtrollen, oppgaver og ansvar. Vi samtaler om, og trener på situasjoner som på forhånd er definert som viktige / utfordrende på en flerkulturell arbeidsplass.

,Med større innsikt i egne tanker og reaksjonsmønstre, flere verktøy og etablering av en felles måte å håndtere situasjoner på, skapes større trygghet i rollen.

 

Vi kombinerer teori, dialog, trening, erfarings-utveksling, inspirasjon, ideer og refleksjon. Den er praktisk rettet, og bygger på kompetansen du har opparbeidet deg gjennom den obligatoriske tillitsvalgtopplæringen.

bottom of page