top of page
Open Space Office

NORSKE ARBEIDSPLASSER ENDRES

Norge er et flerkulturelt samfunn. I 2020 hadde 15 % av vår befolkning en annen kulturell bakgrunn. Antall flerkulturelle arbeidsplasser øker raskt, og i takt med økt globalisering, er det hard konkurranse på den internasjonale scenen. 

Bedrifter krysser landegrenser for å øke sin konkurranseevne og vi får flere flerkulturelle team - en styrke som gjør oss mer konkurransedyktige, nasjonalt så vel som internasjonalt. I en globalisert forretningsverden er kulturell kompetanse den viktigste ferdigheten for å få et effektivt arbeidsresultat I det 21.århundre.

Kulturell intelligens - hvordan evaluere og forbedre effektivitet og samarbeid i situasjoner som kjennetegnes av mangfold - er forankret i grundig, akademisk forskning utført av forskere over hele verden. 

 

Suksesskriterier for ledere og organisasjoner som vil sikre bærekraft og konkurransemessige fordeler, og  dra nytte av mangfoldet på arbeidsplassen, er handlingskompetanse, smidighet og evne til å se, sette pris på og utnytte både ulikheter og likheter.

I C.Q. Workshop får du:

  • Innsikt, kunnskap og trening i kulturell intelligens og hvordan det kan styrke ditt team.

  • Bedre utnyttelse av teamets samlede kompetanse.

  • Større trygghet i (team)lederrollen med bedre innsikt i egne tanker og reaksjonsmønstre.

  • Økte kommunikasjonsferdigheter som er hensiktsmessige på en flerkulturell arbeidsplass.

  • Større handlingsrom og bedre resultater.

  • Kunnskap om ulike kulturelle kjennetegn ved ledelse og samarbeid generelt og i egen bedrift.

  • Større effektivitet og et mer attraktivt arbeidsmiljø.

  • Forebygging og minsking av misforståelser og konflikter pga lav bevissthet om kulturelle forskjeller.

Lunsj på konferansen

På seg selv kjenner man andre?

Nei, ikke alltid. Derfor starter alle våre program med innsikt i, og en refleksjon over norsk leder- og arbeidskultur. Typiske trekk og hvordan den kan oppfattes i et flerkulturelt perspektiv. Selvinnsikt og egne holdninger. Videre arbeider vi med bevisstgjøring av synlige og usynlige kulturelle forskjeller, og hvordan disse virker inn på alle mellommenneskelige forhold.

bottom of page