top of page
Sikkerhetsslitasje

SIKKERHETSKULTUR OG BEREDSKAP

En organisasjons sikkerhetskultur er kombinasjonen av kunnskap, motivasjon, holdninger og atferd. Den vises både ved uønskede hendelser, og i håndtering av alt fra farlige fysiske situasjoner, til behandling av konfidensiell informasjon. Organisasjonskulturen påvirker i høy grad sikkerhetskulturen.

Spørsmålet er på hvilken måte?  

Les om beredskap her

LEDERSKAP, KULTUR OG SIKKERHET

Organisasjonskulturen påvirker ledere, medarbeidere og alle oppgaver som skal gjennomføres på en arbeidsplass.  Høy grad av Psykologisk trygghet er med på å gjøre kulturen stabil og samtidig fleksibel, og påvirker dermed sikkerheten.

Sett opp mot sikkerhet er det spesielt på 2 områder som har stor innvirkning:

 • Om det er "høyt under taket» for rapportering om avvik, feil eller lite hensiktsmessig atferd som påvirker sikkerheten. 

 • Hvordan organisasjonen ser på - og håndterer - skyld og straff, og hvorvidt evt. gitte "represalier" fra lederen oppleves som rettferdige. 

Noen ganger er det de mest tragiske hendelsene som gir oss de sterkeste erfaringene. Derfor er det mye vi bør lære av Gjørv-kommisjonens rapport etter 22.juli 2011.​​​​​​

Støttende venn
Individ_føle_skyld.JPG

Kjennetegn ved arbeidsmiljø med lav grad av

psykologisk trygghet:

 • Vi ikke stiller spørsmål for å unngå å virke dumme.

 • Vi ikke ber om tilbakemelding for å unngå å virke uvitende eller inkompetente.

 • Vi unngår å kritisere for å ikke virke negative.

 • Vi lar vær å komme med ideer og forslag for å ikke skape forvirring om det som er avtalt.

Dette begrenser utvikling og læring, og skaper en passiv holdning  til sikkerhet på arbeidsplassen.

Sikkerhetskultur handler om hva vi oppfatter som risiko og hvordan vi handler, samhandler og kommuniserer med hverandre i gitte situasjoner.

Sikkerhetsdimensjonen ved kulturen er noe vi ofte først blir bevisst når vi opplever sikkerhetsbrudd eller sikkerhetstruende hendelser.

God sikkerhetskultur handler om organisasjonens vilje til å utvikle seg og lære av feil, hendelser og ulykker.

"Kultur og ledelse er 2 sider av samme sak, og ingen av dem kan forstås separert".

                          Edgar Schein

Briller på Magazine

Det er på tide å bekymre seg om sikkerheten når..

 • Snakk om sikkerhet blir sett på som kjedelig, og folk følger ikke med.

 • Ledere og medarbeidere har ikke fokus på risikable situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen.

 • "Just talk, no walk". De ansatte gir signal om at det ikke er sammenheng mellom ledelsens snakk om sikkerhet, og det som virkelig skjer i hverdagen. ​

 • Arbeidsmoralen er lav.

 • Du er bekymret for at "noe" har gått feil på arbeidsplassen når du får en telefon sent på kvelden.

 • Antall skader og uønskede hendelser er høyt - og det fortsetter å stige.

 • Ansatte følger ikke sikkerhetsreglene, og det er mange feil og avvik.

100 % forutsigbarhet i situasjoner som omhandler risiko er ikke mulig, men usikkerheten kan reduseres betraktelig gjennom bevisstgjøring og trening. Det må være sammenheng mellom planer, prosesser og hvordan de praktiseres. 

Om en virksomhet sier seg tilfreds med å ha dokumenterte sikkerhetsrutiner på plass uten å sørge for implementering av tiltakene i det daglige, har det hele liten hensikt. Det kan faktisk utgjøre en sikkerhetsrisiko.

Sikkerhet og organisasjonskultur.JPG

VI BIDRAR TIL BEDRE SIKKERHET OG TETTERE SAMARBEID

 • Kartlegging av psykologisk trygget i team / organisasjon.

 • Utvikling av en Growth kultur hos ledere og medarbeidere.

 • Etablering av beredskapsplan som integrert del av bedriftens planverk. En beskrivelse av ansvar og oppgavefordeling ved en kritisk hendelse. Synliggjør ressurser internt og eksternt.

 • Innspill og med-utvikling av en hensiktsmessig organisering av beredskapen i organisasjonen.

 • Utarbeidelse av opplærings-/treningsplan.

 

 • Gjennomføring av treninger på kritiske hendelser for effektiv håndtering av situasjonen og for å raskest mulig kommer tilbake til normal drift.

Oppmerksom terapeut
bottom of page